Agresja w szkołach

W polskich szkołach odnotowuje się coraz więcej przypadków zachowań agresywnych. Agresja to zachowanie ukierunkowane na wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej. Zachowania agresywne mogą być skierowane na zewnątrz – przeciwko innym ludziom lub do wewnątrz przeciwko sobie (autoagresja). Wyróżnia się agresję fizyczną – przemoc fizyczną i agresję słowną – wulgaryzmy, obelgi. Zachowania agresywne dotyczą nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Wiek dojrzewania ze wszystkimi trudnościami fizjologicznymi i psychospołecznymi sprzyja występowaniu zachowań agresywnych. Jest to zjawisko znane od pokoleń. Energia drzemiąca w młodych ludziach niekiedy znajduje niewłaściwe ujście w postaci aktów wandalizmu i agresji. Jednakże w dzisiejszych czasach widoczne jest nasilenie tego problemu. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w takich czynnikach jak między innymi: dysfunkcje rodziny – osłabienie funkcji wychowawczych rodziny, spłycenie relacji, rozwody oraz w brutalizacji środków masowego przekazu. Prawdziwa skala zjawiska w polskich szkołach jest trudna do oszacowania, gdyż wiele ofiar szkolnej przemocy boi się mówić o swoim doświadczeniu w obawie przed odwetem. Aktami szkolnej agresji są pobicia, zastraszania, przemoc psychiczna (np. ośmieszanie), niszczenie mienia i inne.

Both comments and pings are currently closed.